T.C.
MERZİFON KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
AMASYA-MERZİFON TARİHİ KIZLAR MEKTEBİ RESTORASYONU YAPIMI İŞİ
 
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
 
1-İdarenin
 
a) Adresi
:
Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA
b) Telefon ve faks no
:
358 514 1279
c) Elektronik Posta
:
merzifonbirlik@hotmail.com

2-İhale konusu yapım işinin
a) Nitlğ, türü ve mikt
:
Uygulama (Restorasyon-Esaslı Onarım) – Tescilli Kültür Varlığı.
Tarihi Kızlar Mektebi.
b) Yapılacağı yer
:
Merzifon-Amasya
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 400 (DÖRTYÜZ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Merzifon Hükumet Konağı Sofular Mah. Çelik Sok. No:2/A MERZİFON /AMASYA
b) Tarihi ve saati
:
17.11.2016  -  Perşembe  Günü Saat: 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.     
4.1.1.1  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, Birim Fiyat teklif mektubu ve Teklif Cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat.
 1. Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere yerli bankalardan alınmış geçici teminat mektubunun başvuru dosyasına konulması.
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.6. Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesini de teklifleri ile beraber sunacaklardır. 
Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca Tüzel kişiler tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile imza beyanı ve ile imza sirkülerinin de sunması zorunludur.)
4.1.8. Bağlı bulunduğu alana göre Ticaret Sanayi Odasından veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden İhale Durum Belgesi.
4.1.9. İhale doküman bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
4.1.10.- İstekliler, İş deneyim belgesine ait kurul kararı, hak ediş raporunun ön ve arka kapağı ile imalat listelerini iş deneyim belgesi ekinde sunacaktır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
       İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde Kamu ve Özel Sektörde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
 2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
 3. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
 4. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
 5. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.
 6. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
            İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur.          
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
 1. Anahtar Teknik Personel İstenilmemektedir.
 1. Teknik Personel:
Yüklenici adayı aşağıda belirtilen Teknik Personeli halen bünyesinde çalıştırılıyor ise SGK onaylı son prim bordrolarını, çalıştırılmıyor ise belirtilen sayı ve nitelikteki personeli çalıştıracağına dair “Teknik Personel Taahhütnamesini” teklif dosyası içinde sunması zorunludur.
S.No:
Mesleki Unvanı (Şantiye Şefi)
Mesleki Deneyimi (Yıl)
Sayısı
1
Yüksek Mimar veya Mimar
5
1
1
Elektrik Mühendisi
5
1
1
Makine Mühendisi
5
1
1
İnşaat Mühendisi
5
1
 
 
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İstenmemektedir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak işler ile mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;   11.06.2011 TARİHLİ VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK 15.07.2011 YÜRÜRLÜĞE GİREN YAPIM İŞLERİ BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE BELİRTİLEN (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ   I. GRUP: BİNA İŞLERİ (GRUP: BİNA İŞLERİ)
 
1.  Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri
 
 BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
 
İstekliler, İş deneyim belgesine ait kurul kararı, hak ediş raporunun ön ve arka kapağı ile imalat listelerini iş deneyim belgesi ekinde sunacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diploma veya mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir.
 
5. İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. Adayların durumlarını teklif mektubunda belirtmeleri yeterlidir. Belge istenmez.
 
8. Tekliflerin Sunulması:
a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 
 
 1. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 
 
9 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TL karşılığı [aynı adresten/ Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA adresinden] satın alınabilir.
10. İhale Başvuru dosyası ihale günü; 17.11.2016 Perşembe Günü Saat 14:00’e kadar Merzifon Hükumet Konağı Sofular Mah. Çelik Sok. No:2/A MERZİFON /AMASYA ' ya teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 
11. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.
 1. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Teklif geçerlilik süresi 90 (Doksan) Gündür,  bu tarihe 30 gün ekleyerek bulunan süreden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. (90+30= 120 GÜN)
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 3. Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir.
 4. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
16. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
17. İhale Dokümanı kapsamında istenen belgelerin istenen formatta verilmesi zorunludur.
18.  İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince gerekli belge yoktur.
19. Birlik İhale Yönetmeliği “MADDE 39 – (1) Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.” demektedir. Bu itibarla isteklilerden ayrıca yazılı teklif alınabileceğinden isteklilerin şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir.
 
Diğer Hususlar:
 1. İstekliler Teklifleri ekinde; Restore edilecek tarihi binanın teklif verilmeden önce yüklenici adayı tarafından görülmesi yararına olacak olup, teklif dosyasında yer gördü belgesini teklif dosyaları içinde sunmaları gerekmektedir.
 2. İstekliler Teklifleri ekinde; İhaleye girecek olan istekliler idareye sunacakları teklif birim fiyat cetvelini dijital ortamda CD halinde ayrıca teklif dosyaları içinde sunmaları gerekmektedir.
Not:
 • İhale dokümanı almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin vekâletnameye haiz yetkili temsilcilerinin noterlikçe düzenlenen vekâletnameleri ile ihale dosyasını almaları gerekmektedir.  
 • Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar iki ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.
 
 
İLAN OLUR
 
 
Dr. Ozan BALCI
Merzifon Kaymakamı
K.H.G.Birliği Başkanı