İ L A N
MERZİFON KAYMAKAMLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirlenen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar-istifade edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Merzifon Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği hususları da dikkate alınarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi ile ilçemiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları, afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3.maddesi uyarınca Kaymakamlık Makamının 13/01/2016 gün ve 2016/76 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
            İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymayan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uygulanacaktır.
            2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6.maddesi gereğince tespit ve ilan olunur. 25/01/2016
 
                                                                                                                                                                                                        MERZİFON KAYMAKAMLIĞI
 
T.C.

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI
İlçe Dernekler Büro Şefliği
2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN
 6. MADDESİ İLE İŞBU KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN
 3. MADDESİ UYARINCA ALINAN KARAR
KARAR NO: 2016/76
TARİHİ                                :  13/01/2016
KONUSU                              : Toplantı-Miting Alanı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergâh Tespiti
 YASAL DAYANAK           : 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. maddesi ile işbu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğinin 3.maddesi.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi kapsamında mülki amirlik tarafından belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarıyla ilgili olarak, bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3.maddesinde; “İl-İlçe sınırları içerisinde tespit edilen toplanma yeri, yürüyüş güzergâhı ve miting alanları ile bunlara ilişkin krokiler her yıl OCAK ayında veya gerektiğinde gözden geçirilir.” hükmünü amir olup,
            İşbu mevzuat emri gereği yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu;
12/03/2014 tarihinde yürürlüğe giren, 6529 sayılı kanunun 5. maddesi ile 2911 sayılı kanunun 6. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, 2015/Ocak tarihinde gerekli çalışmaların yapılarak, Merzifon ilçe sınırları içerisinde kullanılacak toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının Kaymakamlık Makamının 06/01/2015 tarih ve 2015/41 sayılı kararı ile belirlendiği müşahede edilmiştir.
Söz konusu karar ile bu kararın eki olan planlar, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesindeki “Tespit edilen yer güzergâh ve bunlara ilişkin krokiler her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde gözden geçirilir. Değişiklik yapılırsa bu değişiklikler birinci fıkrada belirtilen şekilde ilan edilir.” hükmü uyarınca gözden geçirilmiştir.
KARAR :
Toplantı ve gösteri yapılacak kapalı alan ve yerlerin belirlenmesinde yasal zorunluluk bulunmadığından, mevcut kararın 2.maddesinin iptaline, 
Mevcut karar ile tespit edilmiş olan açık alan toplanma yerleri, yürüyüş güzergahları ile bu yerlere ait krokilerde ve afiş-pankart asılacak yerlerde değişiklik yapılmadan, 06/01/2015 tarih ve 2015/41 sayılı kararın aynen uygulanmasına karar verilmiştir.
                                              
1-TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGÂHLARI
A) CUMHURİYET MEYDANI MİTİNG ALANI (ASIL):
                 (Pazartesi Günü ile Resmi Anma ve Kutlama Günleri Hariç)
 
Merzifon İlçesinde kullanılacak öncelikli toplanma alanı, gösteri yürüyüşü güzergâhı ve miting alanı olarak belirlenen yerlerin ayrıntıları aşağıya çıkarılmış, basit krokiler hazırlanmıştır. (EK-1, 2)
Buna göre;
           1- Toplanma Alanı: Gösteri yürüyüşü için hazırlık ve toplanma yeri olarak, Şehit Yüzbaşı Murat Özaydın Meydanı Havacılık Anıtının önündeki alan,
           2- Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanı olan Şehit Yüzbaşı Murat Özaydın meydanından başlayıp şehir merkezi yönünde Cumhuriyet Caddesinin Atatürk Meydanına kadar olan bölümü,
        3- Miting Alanı: Kara Mustafa Paşa Camii ile Atatürk Anıtı arasında kalan meydan belirlenmiştir.
           B) PERŞEMBE PAZARI MİTİNG ALANI (ALTERNATİF):
                (Perşembe Günleri Hariç)
           Merzifon İlçesinde kullanılacak alternatif toplanma alanı, gösteri yürüyüşü güzergâhı ve miting alanı olarak aşağıda ayrıntıları yazılı yerler belirlenmiş olup, basit krokiler hazırlanmıştır. (EK-3, 4)
           Buna göre;
1- Toplanma Alanı: Taştan Sönmez Caddesi üzerinde, Abdurrahim Rumi Sokak ile Murat Sokak’ın kesiştiği, öğretmenevi karşısındaki kavşak alanı,
2- Yürüyüş Güzergâhı: Taştan Sönmez Caddesi’ni batı yönüne takiben, Hitit Market önündeki ışıklı kavşağı geçerek, Cahit Koçkar Caddesi’ne, buradan Kapalı Pazar ve Fuar Alanının yanındaki giysi pazarı olarak kullanılan boş alana kadar olan mesafe,
3- Miting Alanı: Merzifon Belediyesi Kapalı Pazar ve Fuar Alanın batısında kalan, kuzeyi Cahit Koçkar Caddesi, batısı Gazeteciler Sokak ve güneyi Şeyh Şamil Caddesi ile sınırlı olan boş alanın alternatif olarak kullanılması uygun görülmüştür.
2- AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:
Düzenleme Kurulunun bildirimleri ekinde örnekleri sunulan afiş ve pankartlar, Merzifon Kaymakamlığının vereceği “Olur” doğrultusunda; Merzifon Belediye Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılacaktır.
Ayrıca siyasi parti binaları ile seçim irtibat bürolarına da afiş ve pankart asılabilecektir.
Afiş Asılacak Yerler (Raket Panolar ve Billboardlar);
Afiş asarken, İlçe Belediye Başkanlığınca tesis edilmiş ve işletilen veya diğer gerçek-tüzel kişiler tarafından belediyeden işletme hakkı devralınmış ve halen kullanılan Billboardlar ile Raket Panolar kullanılacak, ilgili kişi ve kurumlardan izin alınmak suretiyle konusu suç teşkil etmeyen afişler asılabilecektir.
            Pankart Asılacak Yerler;
           Şehirlerarası otobüs terminali önündeki ışıklı kavşaktan başlayıp, şehir merkezi istikametine doğru devam eden ve Şehit Yüzbaşı Murat Özaydın Meydanı’nda son bulanCumhuriyet Caddesi hariç, diğer cadde ve sokaklarda içeriği suç teşkil etmeyen pankartlar Mülki Amirlik oluru ve belediyenin göstereceği noktalara asılabilir.
             Ayrıca; 
1-Reklam ve duyurular haricindeki, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine çağrı ve propaganda niteliği taşıyan afiş ve pankartlar asılmadan önce, birer örneğinin imzalı vaziyette Mülki Amirliğe bildirim ekinde sunulmasına,
2-Tüm afiş ve pankartlar asılmadan önce, Mülki Amirlik oluruyla yer tahsisi için Belediye Başkanlığına müracaat edilmesine,
3-Belediye Başkanlığının belirlemiş olduğu yerler haricinde gelişi güzel yerlere (kamu binaları ile resmi dairelerin duvarlarına, tarihi, kültürel ve turistik yapılara, okul, ibadethane ve mabetlerin duvarlarına, anıtlara, trafik levhalarına, elektrik trafo-pano ve direklerine, park-bahçe donanımlarına, kent mobilyalarına, cadde ve sokak kaldırımlarına, köprü ayaklarına, duvarlara, inşaat korkuluklarına, vs. rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara) afiş ve pankart asarak çevre kirliliğine sebebiyet verilmemesine,
4- Afiş asma işlemi sırasında yaya ve araç trafiğinin aksatılmamasına,
5- Afiş ve pankart asma işinde 18 yaşından küçüklerin ve öğrencilerin çalıştırılmamasına,
6-2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre düzenlenen yasal etkinlikler kapsamında miting alanına ve diğer izinli yerlere asılan afiş ve pankartların etkinlikler sonunda kaldırılmasına,
7- İzinsiz olarak 3.maddede belirtildiği şekilde, afiş ve pankart asılması halinde ve izinli olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından asılan afiş ve pankartların etkinlik hitamı kaldırılmaması halinde, 5326 Sayılı Kanunun 42. maddesi hükümlerinin Belediye Başkanlığınca uygulanmasına,
          2911 Sayılı kanunun 6.maddesi ve aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3.maddesi ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 32/ç maddesi gereğince alınan işbu kararın Kaymakamlık internet sitesi ve yerel gazetelerde ilan edilerek, ilan tarihinden (15) gün sonra uygulanmasına karar verilmiştir.  
Kamuoyunun bilgisine sunulur.